MISSÄ ON PELASTUSTOIMI?

05.12.2021

Hyvinvointialuevaaleissa puhutaan todella paljon sotesta. Siitä yleensä puhutaan, mikä koetaan tärkeäksi. Mistä johtuu, että pelastustoimi loistaa hyvinvointialuetta koskettavissa puheissa usein poissaolollaan tai jää marginaaliin? 

Kun ihmisiltä kysytään tärkeimpiä arvoja elämässään, nousee hyvin suurella osalla tärkeimpänä arvona terveys. Turvallisuus mainitaan joissain tapauksissa. Turvallisuus jää arvopohjaisesti tarkasteltuna usein terveyden jalkoihin. 

Toinen iso selittävä tekijä on talous. Pelastustoimi näyttäytyy taloudeltaan lilliputilta sosiaali- ja terveystoimien rinnalla. Kuntien taloudesta pelastustoimi on noin 1,5-2 % luokkaa kun sote-kokonaisuus on 50-60 % luokkaa. Talousnäkökulmasta tarkasteltuna pelastustoimi on kokoaan huomattavasti suurempi. Sen puolesta puhuu kattava palveluverkko ja monipuoliset turvallisuutta edistävät palvelut. 

Kolmas merkittävä tekijä on siinä, ettei pelastustoimi ole kyennyt pitämään riittävästi ääntä olemassa olostaan. Olen usein törmännyt tilanteisiin, joissa pelastustoimi on jäänyt nenän varjoon yhteistyöfoorumeissa, kun toimialan luonnetta ei ole tunnistettu riittävällä tavalla. Avattuani keskusteluissa hieman, mitä kaikkea pelastustoimi tekee ja mihin vaikuttaa, on vastakommenttina kuulunut "Ai ei me tiedettykään. No ilman muuta pelastustoimen pitää olla mukana". Onko toimiala itsekään aina tunnistanut vaikutuspotentiaaliaan?

"Pelastustoimi on muutakin kuin sinivilkkutoimintaa."

Pelastustoimen merkitys suomalaisten elämässä on iso, vaikka keskusteluissa toimialan näyttää jäävän taustalle. Olen vakuuttunut siitä, että turvallisuus merkitsee meille jokaiselle paljon. Tämä tulee siinä vaiheessa lihaksi, kun turvallisuudentunne horjuu elämässä jonkun kriisin tai onnettomuuden seurauksena. Pelastustoimelta saamme laadukasta palvelua, kun hätä on suuri tai arjesta nousee epätietoisuutta oman turvallisuuden ylläpitämisessä. 

Pelastustoimi on näkyvimmillään silloin, kun paloautot menevät sinivilkut päällä pelastustehtäville. Pelastustoimi vaikuttaa meidän jokaisen elämään muutoinkin. Pelastustoimi on muutakin kuin sinivilkkutoimintaa. Pelastuslaitoksissa ja palokunnissa tuotetaan monipuolisesti erilaisia ennalta ehkäiseviä palveluita. Näitä ovat valvontatoiminta, turvallisuuskoulutukset sekä ohjaus ja neuvontapalvelut. Lisäksi pelastustoimi tuottaa toimintaympäristö- ja riskianalyysejä, joilla voi olla käyttöä tulevassa hyvinvointialueen palvelutuotannossa laajemminkin. 

Kansallisella tasolla pelastustoimi vaikuttaa monissa tärkeissä ryhmissä. Itse olen pelastustoimen edustajana muun muassa ikäohjelman ohjaus ja toimeenpanoryhmissä, syrjäytymisen uhan alla olevien ja osattomuutta kokevien lasten ja nuorten turvallisuuspääomaa käsittelevässä työryhmässä, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinointiryhmässä jne. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmatyössä on hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) rinnalle otettu myös enenevässä määrin turvallisuus. Tämä luo hyvän pohjan myös hyvinvointialueen palveluiden synergioiden kehittämiseen, jossa pelastustoimen edustama turvallisuus näkökulma otetaan vahvemmin huomioon sosiaali- ja terveystoimien palveluiden kehittämisessä. Pelastustoimella on merkitystä ja sen tasavertaisena toimialana hyvinvointialueen sisällä.