Keskustan ryhmäpuhe aluevaltuustossa

15.04.2024

Pidin aluevaltuustossa 15.4.2024 hallintosääntömuutospykälän kohdalla seuraavan ryhmäpuheenvuoron. Kyse oli päätösvallasta siinä, mikä taho tekee päätöksen terveysasemista, terveyskeskuksista, hoitolaitoksista ja ympärivuorokautista hoitoa tuottavista asumisyksiköstä. Virkamiesten tekemässä pohjaesityksessä näistä asioista ei päätettäisiin aluevaltuustossa muilta kuin kuuden sote-keskuksen osalta. 41 äänesti virkamiesten muotoileman pohjaesityksen puolesta ja Keskustan esittämä Perusuomalaisten kannattama esitys sai 28 ääntä. Tällä päätöksellä aluevaltuusto luopui huomattavasta päätösvallasta, mikä lähipalveluiden kokonaisuuden kannalta on surullista. 


Hyvät aluevaltuutettukollegat. Haluatteko te pitää päätösvallan tässä salissa? Vai haluatteko tehdä viranhaltijoista suojakilven itsellenne vastuunpakoilun johdosta? Mihin katosi 39 aluevaltuutetun osoittama tahtotila tehdä päätöksiä satakuntalaisten keskeisten palvelupisteistä päättämisestä ja yksimielisyys hallintosäännön nykyisestä muotoilusta?

Koko hyvinvointialueuudistuksen lähtökohta on, että peruspalveluita vahvistetaan. Keskusta lupasi viime aluevaaleissa puolustaa lähipalveluita ja sitä me aluevaltuustoryhmänä olemme totisesti tehneet. Samaa lupasivat monet muutkin tässä salissa edustettuina olevat puolueet. Tämä tuntuu kuitenkin unohtuneen useimmilla matkan varrella. Tänään selviää, olivatko kaikki lähipalveluita vaaleissa puolustaneet tosissaan, vai unohtuuko lupaus nyt tosipaikan tullen. Tänään nimittäin päätämme, käyttääkö aluevaltuusto jatkossa äänestäjien sille antamaa valtaa sote-keskusten, terveysasemien ja hoivalaitosten sijainnista. Vai vaihtoehtoisesti, luovuttaako aluevaltuuston enemmistö suuren osan tästä vallasta pois eli eteenpäin joko aluehallitukselle tai jopa yksittäisille viranhaltijoille. Satakuntalaisten kannattaa siis seurata tarkalla silmällä kunkin aluevaltuutetun äänestyskäyttäytymistä. Koska kyse on lopulta arjen tärkeistä lähipalveluista.

Nykyisen hallintosäännön kirjaus on riittävän hyvä. Tämä on aiheuttanut kuitenkin tulkintaeroja. Ryhmien yhteistä tulkintaohjetta yritettiin saada aikaiseksi virkakunnan tekemän luonnoksen pohjalta. Mahdottomaksi sen teki kuitenkin se, että todellista tahtotilaa kompromisseille ei Keskustan ja Perussuomalaisten lisäksi muilla ollut. Ryhmien välisissä keskusteluissa tuli ilmi seikkoja, jotka oli syytä ottaa linjauksissa huomioon. Keskustan ja Perussuomalaisten vastaantuloa tarkennettiin näiltä pohjilta siten, että päätökset tehdään keskeisimmistä palvelupisteistä kuten terveyskeskuksista, hoito-osastoista ja ympärivuorokautista hoitoa käsittävistä asumisyksiköistä ei kaikista 2000 vuokrasopimuksesta. Tämäkään ei muille ryhmille käynyt. Virkakunnan tekemä pohjaesitys vietiin aluehallitukselle, jossa se jyrättiin läpi tunnetuin seurauksin.

Piru piilee hallintokielen yksityiskohdissa. Viimeisin esityksemme hallituksessa on, että nyt tehdyssä pohjaesityksessä korvataan sana JA sanalla TAI. Hyvinvointialuejohtajan kertoman mukaan pohjaesityksen myötä aluevaltuutetuille jää päätösvalta vain kuuden SOTE-keskuksen osalta. Muilta osin päätösvalta jää edelleen epäselväksi. Päätöksen nopea käytäntöön ottamisen aikataulu kielii siitä, että ensimmäiset "päätösyhteydenotot" kuntiin lienee luvassa, jos pohjaesitys tulee tässä aluevaltuustossa hyväksytyksi.

Arvoisa puheenjohtaja

Keskustan aluevaltuusto esittää edelleen, että pohjaesityksen JA/Sekä korvataan sanalla TAI. Uusi ehdotus olisi muodossa "Päättää niiden toimipisteiden sijainnista, joiden päätoiminta on sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelut." Jotta tulkinta ei jäisi epäselväksi, Keskusta esittää kirjattavaksi seuraavaa: Aluevaltuusto päättää sote-keskuksista ja terveydenhuollon toimipisteistä (terveysasemat, terveyskeskukset ml. hoito-osastot); Uusien perustaminen, yhdistäminen ja lopettaminen riippumatta toimipisteen koosta · Ympärivuorokautista hoitoa käsittävät asumisyksiköt, perustaminen ja lakkauttaminen. · Sote palvelupisteiden palvelukokonaisuuden lakkauttaminen, siirtäminen tai näihin rinnastettava muutos. (perhekeskus, ikäkeskus) Päätösten tueksi tulee esittää kattavat vaikutustenarvioinnit.

Haluamme muistuttaa, että näitähän vaadittiin useamman puolueen edustajan suulla joulukuun kokouksessa palveluverkkosuunnitelmaan liittyvässä päätöksenteossa.

Keskustan aluevaltuustoryhmä esittää lisättäväksi aluehallituksen päätösvaltaan numerolla 27 seuraavaa: Toimipisteiden vuokrasopimuksista silloin kun ne ylittävät viranhaltijoiden päätösvallan. Asumisyksiköt (pl. ympärivuorokautista hoitoa tuottavat asumisyksiköt) perustaminen ja lakkauttaminen. Tässä esityksessä huomioidaan myös se, mitä Keskustan esitys sisältää aluevaltuuston toimivallasta.

Keskustan aluevaltuustoryhmä edelleen esittää poistettavaksi hallintosäännön soveltaminen kohdan lisäys, että aluehallitus päättäisi hallintosäännön tulkinnasta. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti on huolehdittava siitä, että alempi hallinnontaso ei ylitä ylemmän hallinnontason toimivaltaa ja tämän vuoksi emme voi antaa sellaista valtakirjaa, joka mahdollistaisi tällaisen menettelyn. Epäselvissä tilanteissa ratkaisu tulee tehdä aina ylemmällä hallinnon tasolla.

Päätökset on tehtävä oikeassa järjestyksessä oikeaan tietoon pohjautuen. Sitä olemme Keskustan aluevaltuustoryhmänä halunneet kunnioittaa ja tätä samaa toivomme kaikilta muiltakin ryhmiltä.

Hyvät kollegat, olkaa rohkeita ja ottakaa itsellenne se valta, jonka äänestäjät ovat teille vaaleissa antaneet.